הצום על חורבן בית המקדש

מאמרים נוספים
פנינו לעתיד
מגן עדן לעגל הזהב
לבכייה יש תפקיד
אילו חיינו בדור החורבן...
מאמרים נוספים
מה שחסר
לקחי החורבן
הצום על חורבן בית המקדש
ניסים ומשמעותם
חשיפת הכותל המערבי
צער על החורבן
מרידת בני עיר המלוכה
בזמן שבית המקדש קיים
העונש ולקחו
האסון היה צפוי
היכן נמצאים כלי בית המקדש?
"משנכנס אב ממעטין בשמחה"
בין המצרים
נבואת ירמיהו ומגילת איכה
שיבת ציון ובניין הבית השני
הקנאים ושנאת אחים
ירושלים לדורותיה
מאמרים נוספים

נתאר מאורע שהתרחש בתקופת שיבת ציון, לאחר שבעים שנות גלות בבל:

זה עתה הגיעו העולים הראשונים מבבל לירושלים. הם בנו את בית המקדש השני, בעקבות הכרזת כורש מלך פרס שניתנת רשות להקים את בית המקדש מהריסותיו. העם שב לארצו, לעירו המקודשת והחל בחיים חדשים. באותם ימים נשאל הנביא זכריה על ידי תושבי בבל:

"הַאֶבְכֶּה בַּחֹדֶש הַחֲמִישִי, הִנָזֵר, כַּאֲשֶר עָשִיתִי זֶה כַּמָה שָנִים?" (זכריה ז')

כוונת שאלתם היתה: האם עלינו להמשיך לצום בתשעה באב, יום חורבן בית המקדש, כפי שצמנו בכל שנות גלות בבל? בשאלה זו היתה כלולה הקביעה, שאמנם נבנה הבית מחדש, אולם הלא אין דמיון בינו לבין הבית הראשון, הן מבחינת הפאר החיצוני והן מבחינת קדושתו והשראת השכינה שבו.

בתשובת ה' כלול המסר הבא: סבורים אתם שאני הוא הזקוק לצום, שהצום עצמו הוא המטרה? טעות היא בידכם! חפצים אתם לדעת אם עדיין יש מקום להתאבל? קראו היטב את הדברים שאמרו הנביאים הראשונים לפני החורבן, קראו את התראותיהם על חטאי העם, תבינו מדוע נחרב הבית הראשון, ולאחר מכן תשאלו את עצמכם: האם הדברים באו על תיקונם?

הנביא מסכם את דברי תשובתו, תשובה המתייחסת בעיקרה לדורות העתיד, לעידן הגאולה השלמה:

"צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח', י"ט) .

כל הצומות יתבטלו כאשר יגיע העם למטרה הנשגבה: "האמת והשלום אהבו". חורבן בית המקדש הראשון אירע משום שהאנשים דיכאו את האמת. עבודת האלילים התפשטה והתרחבה בקרב העם, ועמה אבד הרסן המוסרי. בתקופת בית המקדש השני, אמנם שמרו ישראל על האמת ולא עבדו עבודה זרה, אך הם הזניחו את השלום. שנאת חינם העכירה את היחסים בין איש לרעהו.

הנביא מעביר מסר לעם בשם ה': עיקרו של הצום אינו מכוון רק לחורבנו הפיסי של בית המקדש. הוא מכוון גם, ואולי בעיקר, לתיקון שורשי החטא, לסיבות הרוחניות שגרמו לחורבן. כל עוד האמת באה על חשבון השלום או שהשלום דוחה את האמת, וכל שכן במצב ששניהם לוקים בחסר, עדיין אין סיבה להפסיק לצום, שהרי זרעי החורבן עדיין נובטים! רק כאשר ייעלמו עקבות השקר והצביעות, רק כאשר תשרור האמת ויכון השלום, ניתן יהיה לבטל את הצומות ולהופכם לששון, לשמחה ולמועדים טובים לבית יהודה, כדברי הנביא.

בניית אתרים