חשיפת הכותל המערבי

מאמרים נוספים
פנינו לעתיד
מגן עדן לעגל הזהב
לבכייה יש תפקיד
אילו חיינו בדור החורבן...
מאמרים נוספים
מה שחסר
לקחי החורבן
הצום על חורבן בית המקדש
ניסים ומשמעותם
חשיפת הכותל המערבי
צער על החורבן
מרידת בני עיר המלוכה
בזמן שבית המקדש קיים
העונש ולקחו
האסון היה צפוי
היכן נמצאים כלי בית המקדש?
"משנכנס אב ממעטין בשמחה"
בין המצרים
נבואת ירמיהו ומגילת איכה
שיבת ציון ובניין הבית השני
הקנאים ושנאת אחים
ירושלים לדורותיה
מאמרים נוספים

לפני למעלה מארבע מאות וששים שנה, כבש השולטן הטורקי את ירושלים. יום אחד השקיף בעד החלון וראה אישה ישישה נושאת שק גדוש אשפה, מטפסת על תל האשפתות שלמרגלות הבניין ושופכת את האשפה בראש הערימה. חרה אפו על הזקנה שהעזה לעשות זאת מתחת לחלון משכנו, הורה לאנשיו להביאה לפניו והרעים עליה בקולו: "מה המעשה אשר עשית?"

הצטדקה וענתה: "אישה נוצריה אני, ומקום מושבי רחוק מירושלים מהלך שני ימים ומעשה אבותי בידי, מסורת עתיקה בידינו מזקני הרומאים, אשר כל איש ואיש מבני ירושלים יביא אשפתו לכאן בכל יום, הדר בסביבותיה יביא אשפתו פעמיים בשבוע, והמרוחק שלושת ימים ישפוך כאן אשפה פעם אחת בחודש".

תמה השולטן: "על מה ולמה?"

ענתה ואמרה: "משום שהיה כאן בית אלוקי ישראל והרומאים שרפוהו והחריבוהו, רק כותל אחד שרד ולא היה לאל ידם להרסו. לכן גזרו לכסותו באשפה ולהסתירו, ולא יזכר ולא יראה עוד".

השתאה השולטן ופקד לחבוש את הישישה במשמר, עד אשר יחקור וימצא האם אמת בפיה. והורה לאנשיו לארוב למתקרבים אל המקום, ולעצור כל מביא אשפה. עצרו השומרים איש אחר והביאוהו לפניו, גם הוא אמר כי מסורת עתיקת יומין היא.

הורה השולטן לשחרר את האישה מכילאה, והעביר קול לאמר: "מי האיש החפץ לשאת חן וחסד מלפני השולטן, יבוא אל גבעת האשפתות אשר למרגלות המחכמה ויעשה כמעשהו". התקבץ עם רב, אנשים ונשים, נוער וטף. נטל השולטן סל ומגרפה וטיפס על גל האשפה. גרף ומילא את הסל, ולפני שירד הוציא מכיסיו חופני מטבעות כסף וזהב והשליכם  על הגל. מיד התנפלו הצופים על מיצבור האשפה הגבוהה העבירוה לסלים וסילקוה את מחוץ לשער הדרומי, שנקרא "שער האשפות". כך עמלו חודש ימים עד שפינו  את מצבור האשפה והגיעו לקרקעית, והכותל המערבי נגלה  בכל הדרו. העמיד השולטן שומרים, והורה שאם יבוא איש להשליך שם אשפה יכלאוהו.

לאחר מכן קרא לרב הקהילה היהודית ודיבר על ליבו שישוב ויבנה את בית המקדש בהדר גאונו ותפארתו כיד המלך, מאוצרות השולטן.

ענהו הרב: "נודה למעלתו של רוב חסדו, אך מייחלים אנו למלך המשיח שיתגלה במהרה, והוא שיבנה את בית הבחירה". אך זאת ביקש, שהכותל המערבי יוכר כמקום תפילתם של היהודים, בו יעתירו לבניין בית המקדש.

בניית אתרים