בזמן שבית המקדש קיים

מאמרים נוספים
פנינו לעתיד
מגן עדן לעגל הזהב
לבכייה יש תפקיד
אילו חיינו בדור החורבן...
מאמרים נוספים
מה שחסר
לקחי החורבן
הצום על חורבן בית המקדש
ניסים ומשמעותם
חשיפת הכותל המערבי
צער על החורבן
מרידת בני עיר המלוכה
בזמן שבית המקדש קיים
העונש ולקחו
האסון היה צפוי
היכן נמצאים כלי בית המקדש?
"משנכנס אב ממעטין בשמחה"
בין המצרים
נבואת ירמיהו ומגילת איכה
שיבת ציון ובניין הבית השני
הקנאים ושנאת אחים
ירושלים לדורותיה
מאמרים נוספים

פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים, ולא היו להם מים לשתות. הלך נקדימון בן גוריון, מעשירי ירושלים, אצל אדון אחד. אמר לו: הלוויני שנים עשרה בורות מים לעולי רגלים, ואני מחזיר לך שנים עשרה בורות מים עד תאריך פלוני. ואם לא, הריני נותן לך שתים עשרה כיכרות כסף תמורתם".

כייון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים, והבורות היו ריקים, שלח אליו בשחרית: "שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך".

שלח לו: "עדיין יש לי שהות, כל היום כולו שלי הוא".

בצהריים שלח לו: "שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך".

שלח לו: "עדיין יש לי שהות ביום".

בעת מנחה שלח לו: "שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך".

שלח לו: "עדיין יש שהות ביום".

ליגלג עליו אותו אדון, אמר: "כל השנה כולה לא ירדו גשמים, ועכשיו ירדו גשמים?"

נכנס נקדימון לבית המקדש. נתעטף ועמד בתפילה ואמר: "ריבונו של עולם! גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שיהיו מים מצויים לעולי רגלים". מיד נתקשרו שמים בעבים וירדו גשמים, עד שנתמלאו שנים עשרה בורות המים, והותירו.

עד שיצא האדון מבית המרחץ, נקדימון בן גוריון יצא מבית המקדש. כשפגעו זה בזה, אמר לו נקדימון: "תן לי דמי גודש הבורות שיש בידך..."

ענהו האדון: "יודע אני שלא הרעיש הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשבילך, אלא עדיין יש לי פיתחון פה עליך להוציא ממך את מעותי. שכבר שקעה חמה, והגשמים ברשותי ירדו".

חזר נקדימון ונכנס לבית המקדש, נתעטף ועמד בתפילה, ואמר לפניו: "ריבונו של עולם, הודע שיש לך אהובים בעולמך!"

מיד נתפזרו העבים, וזרחה החמה! (תענית

בהבנות בית המקדש במהרה, נבואה שעריו ברננה, ונפעל בתפילתנו כל משאלה! במהרה, בימינו, אמן!

בניית אתרים