מה יקרה כשהמשיח יגיע?

עם ביאת המשיח יבנה הקב"ה את בית המקדש השלישי, אשר יעמוד על מכונו ולא יחרב לעולם. בית המקדש יהיה המקור להשראת השכינה בעם ישראל, ולהשפעת השפע הרוחני לעולם כולו, כפי שאומר הנביא ישעיה: "והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (ישעיה ב', כ"ג).

"אמר רבי יוחנן: משל לאדם המהלך בדרך בלילה. בא אחד והדליק לו את הנר, וכבה. בא אחר והדליק לו את הנר ושוב כבה. אמר: מכאן ואילך איני ממתין אלא לאורו של בוקר! כך אמרו ישראל לפני הקב"ה: עשינו לך מנורה כימי משה (במשכן) וכבתה, בימי שלמה (בבית המקדש) וכבתה, מכאן ואילך אין אנו ממתינים אלא לאורך!" (ילקוט שמעוני ישעיה ס', תצ"ט).

הנביא יחזקאל התנבא על נס נפלא שיתרחש בשערי בית המקדש: "כה אמר ה'... שער החצר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח" (יחזקאל מ"ו, א'). רבי אליעזר אומר: השערים שטבעו בארץ (לאחר חורבן בית המקדש) עתידים לעלות ולהתחדש כל אחד ואחד במקומו, ושער החצר הפנימית הפונה לצד מזרח – בששת ימות השבוע יהיה סגור, וביום השבת שעריו נפתחים מאליהם, ויודעים כל העם שבא יום השבת! וכן בראש חודש יהיו ישראל עומדים ורואים את הדלתות נפתחות מאליהן, ויודעים שבאותה שעה עלתה הלבנה, ומחדשים את החודש בעולמות העליונים.

עוד נאמר: "בעת ההיא יקרא ולירושלים כסא ה', ונקוו אליה כל הגויים..." (ירמיה ג', י"ז). כל הגויים יתאספו לירושלים כדי לזכות לשאוב ממנה קדושה והשראת השכינה. שאל רבי אלעזר בן עזריה את רבי אלעזר המודעי: וכי יכולה ירושלים להכיל את כל הגויים בקרבה? השיב לו: עתיד הקב"ה לומר לה לירושלים: "האריכי, הרחיבי, קבלי אוכלוסיך, הרחיבי מקום אהלך!"

בימות המשיח הרמה הרוחנית של העולם כולו תעלה לאין שיעור כפי שהתנבאו הנביאים: "הנה ימים באים נאום ה'... והשלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי ה'" (עמוס ח', י"א). "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד" (צפניה ג', ט').

"לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" (ישעיה י"א, ט').

אמר הקב"ה: בעולם הזה על שהיו רואים את כבודי היו כלים ואובדים, שנאמר: "כי לא יראני האדם וחי" (שמות ל"ג, כ'), אבל לעתיד לבוא כשאחזיר שכינתי לציון, אני נגלה בכבודי על כל ישראל והם רואים אותי וחיים לעולם! שנאמר (ישעיה נ"ב, ה'): "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון" (תנחומא פרשת במדבר סימן י"ז).

אל השפע הרוחני העצום, יתלווה גם שפע גשמי גדול שנועד לספק לישראל את התנאים הטובים ביותר ללימוד התורה ולעבודת ה' בהשקט ובשלווה, ללא כל טרדה וטורח.

  • לכל אחד ואחד מעם ישראל יהיו סוגים רבים של שדות – בהר, בשפלה ובעמק.
  • אמר רבי בנימין: עתידים תחומי ירושלים להיות מלאים אבנים טובות ומרגליות, וכל ישראל באים ונוטלים מהם כרצונם. בעולם הזה ישראל גודרים גדרות ועושים גבולות באבנים ובצרורות, אבל לעתיד לבוא גודרים ועושים גבולות באבנים טובות ומרגליות, שנאמר: "וכל גבולך לאבני חפץ" (ישעיה נ"ד, י"ב).
  • יהיו החיטים מתחככות זו בזו מרב גודלן, ונושרת הסולת שלהן בארץ, ואתה בא ונוטל ממנה כדי פרנסתך" (ספרי, האזינו פיסקא שט"ו).
  • "ודם ענב תשתה חמר" (דברים ל"ב, י"ד) – שלא יהיו יגעים לא לבצור את הענבים ולא לדורכם, אלא אתה מביא ענב אחד ומעמידו בפינה, והיין יוצא ממנו (ספרי האזינו פיסקא שי"ז).

בימות המשיח, שלום ושלווה ישררו בעולם, כמאמר הנביא: "וכתתו חרבותם לאיתים (ישברו את החרבות ויעשו מהם אתי חפירה) וחניתותיהם למזמרות (ומן החניתות יעשו כלי קצירה), לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיה ב', ד') אפילו בין בעלי החיים ישרור שלום שנאמר: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו, ונער קטן נהג בם" (ישעיה י"א, ו').

כבודם של ישראל יגדל לאין שיעור בעיני אומות העולם, עד שאפילו גדולי וחשובי אומות העולם, כאשר יראו קטן מישראל – יתאוו לכרוע לפני לכבוד ה' יתברך!

דברי חז"ל אלו, חושפים את אשר יתרחש בזמן הגאולה השלמה, כאשר מלכותו של המלך המשיח תתפרס על כל הארץ וכל אוכלוסיית העולם תעבוד את ה' בשמחה ובאהבה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים