כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה

 
פתגמים נוספים
כל שמעשיו מרובים מחכמתו – חכמתו מתקיימת
כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו
כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים
כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה
פתגמים נוספים
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא
כי מי אשר יחובר אל החיים – יש בטחון
כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא הבל
כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול
פתגמים נוספים

קו דק מבדיל בין אהבה פנימית ואמיתית ובין אהבה הנובעת מבקשת טובת הנאה או ממניע חיצוני כלשהו.

ההבחנה המעשית קשה היא לעתים מאוד, אולם עקרונית שונות הן אהבות אלו ביסודן. האהבה הטהורה, זו שאינה תלויה בדבר, מופנית כלפי הזולת וכל מטרתה היא להיטיב עמו. אהבה התלויה בדבר הינה בעצם אהבה עצמית. יחסו של האדם לרעהו מקורו בציפייה לתועלת כלשהי או בחשבונות אישיים אחרים.

לאהבה החיצונית אין קיום תמידי, ולעומתה האהבה האמיתית קיימת לנצח, ונהרות לא ישטפוה.

בניית אתרים