עם ישראל לא יכלה לעולם

מאמרים נוספים
הקדמה
היסטוריה חריגה וייחודית
פרשיות התוכחה רומזות לשני חורבנות
תיאור החורבן של בית המקדש הראשון
מאמרים נוספים
חורבן בית שני
המרד ברומאים וחורבן הארץ
התפזרות היהודים בגלות
ייסורי העם בגלות
עם ישראל לא יכלה לעולם
ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לעד
התורה לא תישכח
השבת - אות ברית בין ישראל לאלוקים
התקרבות הגאולה
הנדודים עקב הצימאון הרוחני
מאמרים נוספים

בד בבד עם הנבואות על אודות הגורל המר הצפוי לעם ישראל בגלות, ניתנו לו גם מספר הבטחות מעודדות. הן נסכו מעט נוחם בכוס יגונו של העם. הבטחות אלו אינן ניתנות לחיזוי מראש, ולמרות זאת הן התקיימו במלואן. נציין חלק מהן:

לפי כללי ההיסטוריה צריך היה העם היהודי להיעלם מן האופק זה מכבר. והנה, למרות כל זאת נשאר עמנו חי וקיים. עמים אחרים, גדולים, חזקים ומבוססים נעלמו זה מכבר מעל בימת ההיסטוריה, וראה זה פלא, רק עמנו, שסבל ותלאות היו מנת חלקו, נותר קיים. דבר זה נכתב בתורה באופן מפורש: "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים... לכלותם להפר בריתי אתם" (ויקרא כ"ו, מ"ד). גם בארץ אויביהם, כאשר יקויים בהם: "ואכלה אתכם ארץ אויביכם", (ויקרא כ"ו, ל"ח), לא ייכחד העם. הוא יישאר קטן, ומספרו לא יהיה רב, כמובא בתורה עצמה: "ונשארתם מתי מספר בגויים" (דברים ד', כ"ז), אולם למרות זאת קיומו כעם מובטח לעד. "כה אמר ה', נותן שמש לאור יומם, חוקת ירח וכוכבים... אם ימישו החוקים האלו מלפני, נאום ה', גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים'" (ירמיהו ל"א, ל"ד-ל"ה). הקיום הקבוע של גרמי השמים מהווה דוגמה לנצחיותו של עם ישראל. הבטחה זו חוזרת ונשנית פעמים רבות בתנ"ך, והמציאות העכשווית מוכיחה את קיומה.

בנוסף, הובטח לנו שהתורה עתידה להישאר בגדר תורת חיים של עם ישראל לעולם. וכך נאמר בתורה: "כי לא תישכח מפי זרעו,  הרי זו הבטחה שאין התורה משתכחת מזרעם לגמרי" (דברים ל"א, כ"א, ורש"י שם). זוהי תופעה בלתי טבעית לחלוטין לגבי עם שחי שנים כה רבות בקרב עמים אחרים. עמים רבים ניסו להחדיר לעמנו תרבויות שונות הן בדרכי נועם והן במקל חובלים. עמנו נאבק בהן וניצח. אין לתופעה זו הסבר רציונאלי, חוץ מהעובדה שהקב"ה קיים על ידי כך את בריתו ואת הבטחתו לעם: "'ואני זאת בריתי', אמר ה', ... 'דברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך', אמר ה', 'מעתה ועד עולם'" (ישעיהו נ"ט, כ"א).

התורה גלתה מארץ ישראל עם בניה, ועברה גלגולים רבים וקשים. תופעה מעניינת היא, שעם חורבן מרכזי התורה בארץ מסויימת, מיד קמו במקומם מרכזי תורה במקומות אחרים, ובאופן זה התקיימה ההבטחה האלוקית. בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו ולהשכיח מאיתנו את תורתנו באמצעים שונים, והקב"ה מצילנו מידם ושומר את הבטחתו לישראל.

קיומו הפיזי של העם והמקום המרכזי שתפסה התורה בחיי העם לאורך הדורות הם מן הפלאים הגדולים ביותר במהלך ההיסטוריה הכללית כולה. לפנינו תופעה שאין לה אח ורע בתולדות העמים. על אף שעמנו בא במגע עם תרבויות זרות במשך אלפי שנים, נשארה התורה בצורתה המקורית ובטהרתה. יהודים שומרי תורה ומצוות, גם אלו התופסים עמדות מפתח בעולם המדע, חיים את חייהם כיום מבחינה רוחנית בדיוק כפי שחיו אבות אבותיהם לפני כשלשת אלפים שנה. הלוז של סדר יומם לא השתנה! עובדה זו מעידה כמאה עדים על כך, שהקב"ה מקיים את הבטחתו ושומר על קשר בל יינתק בין העם לבין תורתו.

בניית אתרים