הייחודיות של כל אדם

מאמרים נוספים
הניסיון - אתגר
מטרת בריאת האדם
"כי זה כל האדם"
האדם נברא יחידי
מאמרים נוספים
טיפוח צלם האלוקים שבאדם
האדם מול המחשב
תפקיד האדם להגיע למדרגות רוחניות גבוהות
הגוף בשירות הנשמה?
כיצד זוכים לחיי נצח?
הנשמה בת אלמוות
הקשר בין הגוף לנפש
מימד הנצח בחיים
ערך החיים
נצחיות הנשמה
הנשמה נוטשת את הגוף
העולם הבא
החיים – כחלום, המוות – כיקיצה
גלגול נשמות
נשמת האדם קשורה לגופו
מאמרים נוספים

אחת התכונות הבולטות של כל אדם הינה הרצון להיות שונה מזולתו. איש אינו רוצה להיראות כחיקוי של רעהו. האמן מבקש להטביע ביצירתו סגנון אישי, המדען תר אחר המצאה או שכלול שיישאו את שמו. גם בוויכוחים בין אנשים מבקש כל אחד להביע את דעתו האישית. ניתן לפגוש אנשים שהדגשת הייחודיות שלהם היא הקו הבולט ביותר באישיותם. לעומתם מצויים אחרים שנקודה זו חבויה ורדומה אצלם. נקודה מעניינת היא שבשעה שפלוני משווה את עצמו לזולתו, לעתים קרובות מבקש הוא להבליט את השוני שביניהם, ונקודת המוצא השווה משמשת בעיקר להבלטת הקו המבדיל.

לתופעות חיצוניות אלו של בקשת הייחודיות שורשים עמוקים בנפש האדם, ועל כך אמרו חז"ל: "כשם שאין פרצופיהם דומים, כך אין דעותיהם שוות". בין כל רבבות, רבבות ברואי תבל אין שניים שיהיו דומים זה לזה בצורתם החיצונית. גם אצל תאומים זהים קיימים הבדלים מסויימים, לעתים דקים, אולם מאפשרים להבחין ביניהם.

כאמור, שוני חיצוני זה מעיד על שוני עמוק יותר בפנימיות נפשו של האדם. העובדה שבין כל המיליארדים המצויים בעולם אין שני בני אדם שטביעת אצבעותיהם שווה, מורה שגם בבניין האישיות הרוחנית ישנם הבדלים מהותיים בין אדם לרעהו. אין שני אנשים השווים זה לזה באופי, בכישורים, באורח החשיבה, בנטיית הלב ובמשאת הנפש.

ייחודיות זו המצויה אצל כל בני האדם, הינה ביטוי נוסף לעובדת היות האדם נברא בצלם אלוקים, ומסיבה זו מצויות בו תכונות אלוקיות מסויימות. על הבורא נאמר: "אחד, ואין יחיד כייחודו, נעלם, וגם אין סוף לאחדותו". מחמת העובדה שהאדם נברא בצלמו של האלוקים, מוצאים אנו גם באדם ייחודיות מופלאה.

למילה 'אדם' אין הטייה של רבים בלשון הקודש. אי אפשר לומר: 'אדמים'. כל אדם הוא בריה ייחודית בפני עצמה.

החומרה הרבה שהתורה מתייחסת בה לנטילת נפשו של אדם, נובעת מכך שיש בו ניצוץ אלוקי, כדברי המהר"ל: "ההורג ומפסיד בהמה אין עליו עונש, וההורג אדם שנברא בצלם אלוקים, חייב מיתה, מפני שיש באדם עניין אלוקי". שורשה של הייחודיות שבאדם, נעוץ בששת ימי בראשית. כאשר ברא הקב"ה את כל יצורי תבל, נבראו כולם למיניהם, ורק האדם בלבד, כאמור, נברא יחידי. הקב"ה יכול היה לברוא רבבות בני אדם כאחת, אולם הוא העדיף לא לעשות זאת. הטעם לכך נתבאר במשנה (סנהדרין ל"ז, א'): "לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך שכל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא". בריאת אדם יחיד הינה איפוא סמל לחשיבותו, אות לכך שהינו שקול כנגד העולם כולו.

בניית אתרים