הקשר בין הגוף לנפש

מאמרים נוספים
הניסיון - אתגר
מטרת בריאת האדם
"כי זה כל האדם"
האדם נברא יחידי
מאמרים נוספים
טיפוח צלם האלוקים שבאדם
האדם מול המחשב
תפקיד האדם להגיע למדרגות רוחניות גבוהות
הגוף בשירות הנשמה?
כיצד זוכים לחיי נצח?
הנשמה בת אלמוות
הקשר בין הגוף לנפש
מימד הנצח בחיים
ערך החיים
נצחיות הנשמה
הנשמה נוטשת את הגוף
העולם הבא
החיים – כחלום, המוות – כיקיצה
גלגול נשמות
נשמת האדם קשורה לגופו
מאמרים נוספים

הליך יצירת הקשר בין הנשמה לבין הגוף, הליך הנקרא 'ירידת הנשמה לגוף', הינו במובן מסויים טרגדיה לנשמה. חכמינו משווים את חיי הנשמה בעולם הזה למצבה של בת מלך שנקלעה לבית איכר פשוט. בת המלך אינה מחבבת את התענוגות הכפריים הנחותים, אף המזון הפשוט אינו לפי טעמה. בעבר היא הורגלה לתענוגות שונים לחלוטין, משובחים ונשגבים לאין ערוך. בדומה לכך, גם הנשמה אינה חשה בנוח בעולם הזה, שכן ביתה האמיתי הוא העולם העליון.

נשאלת איפוא השאלה מדוע יורדת הנשמה לעולמנו? אחת הסיבות הראשוניות לכך היא, מפני שהנשמה מעניקה חיות לגוף, כפי שנאמר בתורה: "וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית ב, ז).

הרובד של הנשמה מספק אנרגיית חיים לגוף: יכולת לחשוב, לחלום, לראות ולהרגיש. הוא נקרא בשם נפש. זהו הרובד הראשון של הנשמה האלוקית, המבדילה את האדם מיתר בעלי החיים. את הקשר של הנפש האלוקית לעולמות השונים ניתן לתאר בדמות חוט, שקצהו האחד משוך לעולמות העליונים, וקצהו האחר יורד ומשתלשל לנפש. חוט זה מושך תמיד את האדם למעלה, כי הנפש שואפת לשוב אל ביתה האמיתי, המקורי.

אחד מתפקידי הנפש הינו העבודה, עבודה רוחנית בעיקרה. מוטל עליה 'לעבוד' ב'גלות הארצית', כאן בעולמנו. מטרת העבודה המוטלת על הנפש הינה בכדי שהאדם לא יזכה לטוב האלוקי כמתנת חינם או כנדבה הניתנת לאדם שלא עמל מאומה כדי להשיגה.

גופו של האדם לפני חטאו של 'אדם הראשון' מצוי היה באותה רמת קדושה כמו הנשמה. כך בראו ה'. בנוסף לכך, נשמותיהם של כל האנשים שטרם נולדו, נכללו בנפשו של 'אדם הראשון'. כשחטא 'אדם הראשון', ירדו הנשמות ממעלתן בכמה דרגות: הגוף ירד למדרגת "עפר הארץ", והנשמה ירדה למדרגה שהגוף היה מצוי בה לפני חטאו של 'אדם הראשון'.

במשך הדורות קיבלו כל בני האדם את שבע מצוות בני נח, והיהודים קיבלו שש מאות ושלוש עשרה מצוות. כוחן של המצוות רב. וביכולתן להשיב את העולם שירד מדרגתו בגלל החטא, למצבו הקודם. כל מצוה פועלת לתיקון העולם, העולם מתקדם אט אט לקראת תיקונו המלא. בשעה שיגיע העולם לתיקונו המלא, יגיע זמנה של הגאולה השלמה, הגאולה שאנו מצפים לה ומתפללים לבואה בכל עת ובכל שעה.

האר"י הקדוש, רבי יצחק לוריא אשכנזי (1579-1534) ביאר, שבכל גלגול של נשמה בעולם הזה, ישנן ניצוצות של קדושה. כמספר הניצוצות המצויים בנפש – כך הוא מספר ימי החיים הנתונים לאדם בגלגול הנוכחי. מצויים צדיקים הרואים את הניצוצות, ומסוגלים לדעת מראש, מה יהיו מספר שנותיו של האדם בעולם הזה.

נאמר בתלמוד, שבהגיע הנשמה אל העולם הזה, שוכחת היא כל מה שראתה בעולמות העליונים לפני ירידתה. החוט היחיד הקושר את האדם לעולם הבא הינו החלום. השינה מהווה כשליש מחיי האדם. על פי ההיגיון, היה דבר זה אמור להיות גדול האסונות של קיומנו: שליש מהזמן היקר הנתון לנו בעולם הזה – יורד לטמיון. אולם, למעשה, בני האדם לא זו בלבד שאינם סובלים מאי נוחות עקב השינה, אלא הם אף הופכים אותה למקור הנאה. הם מסדרים בעבורה חדרים מיוחדים עם מיטות רכות, תופרים בגדי לילה נאים ועוד. כלום דרושות כה הרבה התחכמויות והשתדלויות לצורך עצימת העיניים?

התלמוד אומר, כי השינה היא אחד משישים של המיתה. שקיעה בחלום מכינה אותנו למעבר לעולם אחר. טמון כאן מסר חשוב, אין ספק, כי המוות הינו אירוע בעל משמעות רבה, ובכל זאת כשם שאדם אינו ירא ללכת לישון, כך גם המוות אינו צריך להפחיד. המוות אינו חידלון. הוא מעבר מעולם לעולם.

לא לשווא מתייחסים אנו ברצינות רבה גם לבן דמותו של המוות - החלום. בעת השינה שבה הנפש לתקופה קצרה לעולם הקרוב לה. שם אוגרת היא כוח כדי לחיות עוד יום אחד בחיים הארציים.

בקבלה מבואר, שבנפש הראשונה שנפח האלוקים ב'אדם הראשון' נכללו שורשי כל העולמות. כאשר חטא 'אדם הראשון' נחרבו כל העולמות. כדי לתקן את החורבן שנעשה על ידי הנפש הראשונה, חילק אותה הקדוש ברוך הוא לחלקים רבים מאוד. חלקים אלו ניתנו לצאצאי אדם הראשון. האנשים שחיו בדורות הראשונים קיבלו נשמות גבוהות ונשגבות מאוד. ימי חייהם היו ארוכים מאוד, כי הוטלה עליהם מלאכת תיקון גדולה. החלקים המתוקנים של הנשמה חזרו אל מקורם, לצרור החיים, למקום שמירת החיים, כדי לצפות שם לבואה של הגאולה השלמה. לעומתם, החלקים שלא זכו לתיקון, הובאו שוב לעולם הזה, והוכנסו לגופם של אנשים אחרים. תופעה זו נקראת 'גלגול נשמות'. אם חלילה לא תיקן האדם את אשר הוטל עליו, ולא השלים את תפקידו, אזי לאחר מות הגוף שבה נשמתו למקורה, ועוברת לגוף אחר, כדי לתקן את אשר קלקלה בעבר.

בניית אתרים