חג השבועות – חג מתן תורה
התורה ניתנה בחג השבועות. מתן תורה היה האירוע החשוב ביותר בהיסטוריה היהודית. השלכות מעמד זה ניכרות בכל תחום של חיינו.

לראות את הקולות
אחד הפרטים הנסיים של מעמד הר סיני היה ראיית הקולות. פרט זה השתלב בהעברה חושית, ברורה ובהירה ביותר של המסר האלוקי שהועבר במעמד נשגב זה.

מעמד הר סיני – מאורע חד פעמי
במרוצת כל שנות ההיסטוריה לא קם אדם שניסה לטעון שאירע אי פעם מאורע דומה למעמד הר סיני.

שמירת מרחק חיונית במעמד הר סיני
עם ישראל נצטווה במעמד הר סיני שלא להתקרב להר ושלא להעפיל עליו. יש בכך הוראה שהתורה הינה אלוקית ועלינו להתייחס אליה כחכמה נשגבה הנמצאת מעבר להשגתם האנושית של קרוצי חומר.

מתן תורה לישראל
בתורה ישנה הבטחה שלעולם לא יקום עם נוסף ויטען שגם לו היתה התגלות אלקית פומבית. אין כל אפשרות הסטורית "להמציא" סיפור מסוג זה. העובדה שמספרים סיפור זה היא הוכחה על אמיתותו.

מפסח ועד שבועות - עצמאות מדומה ועצמאות אמת
היציאה מבית עבדים וקבלת העצמאות של בני ישראל היתה שונה מתהליך הווצרותו של עם אחר המשתחרר מעול זרים וזוכה לחירות. עם ישראל זכה לחירות ולעצמאות אמיתיות.

עשרת הדברות
עשרת הדברות נחלקות לחמש מצוות שבין אדם למקום ולחמש מצוות שבין אדם לחברו. ההקבלה בין המצוות וסידרן מעלים רעיונות חשובים מכבשונה של היהדות.

הר המוריה והר סיני
מנסיון העקידה למד עם ישראל לקבל מרות. זו היתה ההקדמה לאמירת "נעשה ונשמע" למרגלות הר סיני בזמן קבלת התורה.

ההכנה לקראת...
חג השבועות, שאנו חוגגים ביום החמישים ליציאת מצרים, היה למעשה היום שלפני מתן תורה, היום שבו היה העם מוכן לקבל את התורה לאחר שהתעלה והכשיר את עצמו לכך.

 

בניית אתרים