מצא את הפתגם המבוקש לפי סדר האלף - בית.
א
  אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים
  אוהב כסף לא ישבע כסף
  אילן טוב – נושא פרי טוב
  אין כל חדש תחת השמש
  אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום
  אין שלטון ביום המוות
  אל תאמר: 'לכשאפנה אשנה', שמא לא תפנה
  אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו
  אל תהי צדיק הרבה
  אל תהי רשע בפני עצמך
  אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו
  אל תפרוש מן הציבור
  אל תתן את פיך לחטיא את בשרך
  אם אין אני לי, מי לי
  אם אין קמח - אין תורה, אם אין תורה - אין קמח
  אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני

ב
  בנפול אויבך אל תשמח

ד
  דברי חכמים בנחת נשמעים

ה
  האלוקים יבקש את נרדף
  האלוקים עשה את האדם ישר, והמה בקשו חשבונות רבים
  הוו מתונים בדין
  הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
  הווי שותה בצמא את דבריהם
  הוי גולה למקום תורה
  הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים
  הוי מקדים בשלום כל אדם
  הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
  היום קצר, והמלאכה מרובה
  הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
  הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
  העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
  העמידו תלמידים הרבה
  הפוך בה והפוך בה דכולה בה
  הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם

ו
  והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
  וזכור את בוראיך בימי בחרותיך

ח
  חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה
  חכמים, היזהרו בדבריכם

ט
  טוב אחרית דבר מראשיתו
  טוב אשר לא תידור, משתידור ולא תשלם
  טוב המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב
  טוב ללכת לבית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם והחי ייתן אל לבו
  טובים השניים מן האחד

י
  יהי ביתך בית ועד לחכמים
  יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך
  יהי ממון חברך חביב עליך כשלך
  יוסיף דעת – יוסף מכאוב
  יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית
  יש... עושר שמור לבעליו לרעתו

כ
  כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא
  כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא הבל
  כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע
  כי מי אשר יחובר אל החיים – יש בטחון
  כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה
  כל המזכה את הרבים – אין חטא בא על ידו
  כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים
  כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול
  כל שמעשיו מרובים מחכמתו – חכמתו מתקיימת
  כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו
  כתר החכמה – ענווה

ל
  לא כל המרבה בסחורה מחכים
  לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה
  לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו
  לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים

מ
  מקום המשפט שמה הרשע

ס
  סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם
  סייג לחכמה - שתיקה

ע
  עשר, בשביל שתתעשר

ש
  שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו
  שער שאינו פתוח לצדקה, פתוח לרופא

ת
  תכלית הידיעה – שנדע שלא נדע

בניית אתרים