לאורכן של שנות ההיסטוריה היהודית, ניסו רבים וטובים לרדת לשורשיה של תופעה, שימיה כימיו של עם ישראל - תופעת האנטישמיות. סבל ממושך עבר על העם היהודי משינאתם של עמים אחרים כלפיו. היו תקופות ששינאה זו היתה כבושה, ולא התפרצה כלפי חוץ, אך יחד עם זאת תשתית של שינאת-ישראל היתה קיימת בכל התקופות.

מאמרים, היבטים ומחשבות על נושא כאוב, אך יחד עם זאת כה קרוב לנו, במאמרים שלפניכם.

הקדמה
סבל ממושך עבר על העם היהודי, כתוצאה משנאתם של עמים רבים כלפיו. היו תקופות ששנאה זו היתה כבושה, ולא התפרצה כלפי חוץ, אך יחד עם זאת, תשתית של שנאת-ישראל היתה קיימת בכל התקופות.

האם יש מניע הגיוני לאנטישמיות?
ה"אנטישמיות" היא ההגדרה הכוללת של כל ביטויי השנאה על גווניהם השונים, שנאה של אומות העולם כלפי ישראל. ימיה של שנאה זו נמשכים מאז היותנו לעם. היא אינה תלויה בתכונותיו האישיות של השונא, באופיו הלאומי, במצבו הכלכלי או בתנאים חברתיים.

ישראל, עם סגולה, כסיבת האנטישמיות
ההשגחה העליונה ראתה צורך להצמיח בעולם אומה נבחרת, שחייה יהיו קודש לעבודת הבורא, ושבאמצעותה יתקרבו בהמשך השנים גם יתר בני המין האנושי לייעודם האלוקי. תפקיד זה הוטל על צאצאי אברהם, יצחק ויעקב המהווים את האומה הישראלית לאורך הדורות.

מולדת האנטישמיות
כשם שבין אור לחושך קיים מרחק קבוע, ואין בכוח ילוד אשה להוסיף על מרחק זה או לגרוע ממנו, כך גם בין ישראל לעמים קיים מרחק קבוע המבדיל ביניהם.

אנטישמיות אז והיום
אומה בת ששים ושניים מיליון נפש (גרמניה) קיבלה את הרצח הנורא כדבר מובן מאליו. ואכן, היא זו שרצחה יהודים באכזריות תהומית, ללא שמץ של נקיפות מצפון וללא כל גילויי רחמים.

השנאה הבלתי צפויה
קיוו רבים לרפא את נגע השנאה. תנועה זו התיימרה לכונן עולם חדש שבו ינהגו כולם כאחים. מנגינת ה"אינטרנציונל" תקבע את הטון, והאנטישמיות תימוג לפי קצב הצלילים, התקווה לא התגשמה כלל.

ההתבוללות כגורם לשואה
תורת הגזע הנאצית רואה באדם סוג נוסף של בעל חיים משוכלל אמנם, אולם בכך היא כופרת בקיום בנשמת האדם ובמעלתו הרוחנית. ברור, איפוא, ששורש הירידה המוסרית של הנאציזם נעוץ בהפניית העורף לדת ולרוחניות.

כצאן לטבח, האומנם?
בעת שעלה הצורר לכס השלטון, לא ניתן היה להבחין בין יהודי לגוי בתוככי גרמניה. ההבדלים ביניהם טושטשו עד לבלי הכר. במסגרת "תורת הגזע" חיפשו אחר שורשיהם של מתבוללים, והחזירו אותם לעמם בכוח הזרוע.

אחרית דבר
אלפי שנים חלפו, אולם הן לא הביאו בכנפיהן בשורות מרנינות. האנטישמיות נותרה במלוא עוצמתה כמו בעבר. היא תמשיך עד לעידן בו ישמע קול השופר של הגאולה השלימה, ויתקיים במלואו חזון הנביאים: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ".

היהודי הנרדף והנודד
העם היהודי נרדף, כפי שלא נרדף אף עם אחר על פני האדמה:הם עונו בכל סוגי העינויים האפשריים ונרצחו בכל המיתות שבן אנוש מסוגל להעלות על דעתו. כל זאת אך ורק מפני סיבה אחת ויחידה - עצם היותם יהודים.


בניית אתרים