להלן שרשרת אירועים חשובים, מבריאת העולם ועד ימינו, המהווים אבני נדבך בבנין האומה היהודית.
בחירת אחד האירועים יפתח חלון הסבר.

הספירה
הכללית
הספירה
היהודית
הארוע
-37601א'בריאת האדם
-3660100ק'קין הורג את הבל
-3630130ק"גהולדת שת
-3525235רל"ההולדת אנוש
-3435325שכ"הנולד קינן
-3395365שס"ההמלכת קינן
-3365395שצ"ההולדת בני קינן
-3365395שצ"הלידת מהללל
-3300460ת"סלידת ירד
-3228532תקל"במהלך השמש והירח נשלמו
-3138622תרכ"בלידת חנוך
-3073687תרפ"זלידת מתושלח
-2886874תתע"דלידת למך
-2830930תתק"למות אדם הראשון
-2786974תתקע"דעליית חנוך השמימה
-2773987תתקפ"זהמלכת מתושלח
-27181042א' מ"במות שת בן אדם הראשון
-27051055א' נ"הלידת נח
-26251135א' קל"המות קינן
-2621140א' ק"ממות אנוש
-24701290א' ר"צמות מהללאל
-23381422א' תכ"במות ירד
-22241536א' תקל"והציווי לבנות את התיבה
-22061554א' תקנ"דנישואי נח
-22041556א' תקנ"ולידת יפת
-22031557א' תקנ"זלידת חם
-22021558א' תקנ"חלידת שם
-21091651א' תרנ"אמות למך
-21041656א' תרנ"וסיום עשיית התיבה
-21041656א' תרנ"והמבול
-21031657א' תרנ"זהתפלגות האומות לאחר המבול
-21021658א' תרנ"חלידת ארפכשד
-20671693א' תרצ"גלידת שלח
-20371723א' תשכ"גלידת עבר
-20031757א' תשנ"זלידת פלג
-19741786א' תשפ"ולידת אשכנז
-17931787א' תשפ"זלידת רעו
-19721788א' תשפ"חמלכות נמרוד
-19411819א' תתי"טלידת שרוג
-19111849א' תתמ"טלידת נחור
-18821878א' תתע"חלידת תרח
-18441916א' תתקט"זלידת הרן ונחור בני תרח
-18121948א' תתקמ"חלידת אברהם
-18051955א' תתקנ"הנישואי הרן
-18021958א' תתקנ"חלידת שרה
-17871973א' תתקע"גנישואי אברהם
-17641996א' תתקצ"ומות פלג
-17631997א' תתקצ"זמת נחור
-17621998א' תתקצ"חאברהם בכבשן האש
-17602000ב' אלפיםחלום נמרוד
-17572003ב' ג'אברהם הולך לארץ כנען
-17542006ב' ו'מיתת נח
-17522008ב' ח'המרד בכדרלעומר
-17472013ב' י"גמלחמת נמרוד בכדרלעומר
-17372023ב' כ"גאברהם שב לחרן
-17342026ב' כ"ומות רעו
-17272033ב' ל"גאברהם נושא את הגר
-17262034ב' ל"דלידת ישמעאל
-17132047ב' מ"זאברהם נימול
-17132047ב' מ"זהפיכת סדום
-17122048ב' מ"חלידת יצחק
-17112049ב' מ"טמות שרוג
-17072053ב' נ"גגירוש הגר וישמעאל
-16862074ב' ע"דאברהם עולה לחברון
-16772083ב' פ"גמות תרח
-16762084ב' פ"דעקידת יצחק
-16732087ב' פ"זמות לוט
-16722088ב' פ"חמות נחור ונישואי יצחק
-16642096פ' צ"ומות ארפרכשד
-16532107ב' ק"זתפילות יצחק ורבקה
-16522108ב' ק"חלידת יעקב ועשו
-16372123ב' קכ"גמות אברהם
-16342126ב' קכ"ומות שלח
-16122148ב' קמ"חנישואי עשו
-16022158ב' קנ"חמות שם
-15962164ב' קס"דלידת לאה ורחל
-15892171ב' קע"איעקב מתברך מיצחק
-15752185ב' קפ"היעקב יוצא לחרן
-15732187ב' קפ"ומות עבר
-15722188ב' קפ"חלידת רעואל
-15712189ב' קפ"טהולדת בני לבן
-15702190ב' ק"צמות אשת עשו
-15692191ב' קצ"אעשו נושא את אהליבמה
-15682192ב' קצ"ביעקב נושא את רחל ולאה
-15612199ב' קצ"טלידת יוסף
-15552205ב' ר"היעקב בורח מלבן
-15542206ב' ר"ומעשה שכם
-15542206ב' ר"ועמי כנען נלחמים ביעקב
-15532207ב' ר"זיעקב עולה לבית אל
-15522208ב' ר"חלידת בנימין ומות רחל
-15492211ב' רי"אהים הציף את יון
-15472213ב' רי"גיעקב נוסע לשכם
-15462214ב' רי"דמות לאה
-15442216ב' רט"זמכירת יוסף
-15432217ב' רי"זיוסף בבית פוטיפר
-15402220ב' ר"כנישואי בנימין
-15342226ב' רכ"ונישואי תמר
-15322228ב' רכ"חלידת פרץ וזרח
-15322228ב' רכ"חמות יצחק
-15312229ב' רכ"טיוסף משנה למלך מצרים
-15292231ב' רל"אשבע שנות השובע
-15272233ב' רל"גהולדת מנשה ואפרים
-15242236ב' רל"ושבע שנות הרעב
-15222238ב' רל"חירידת יעקב למצרים
-15212239ב' רל"טיעקב ובניו מתיישבים במצרים
-15172243ב' רמ"גהסתיימו 7 שנות הרעב
-15052255ב' רנ"המות יעקב
-15022258ב' רנ"חהמלכת בלע בן בעור
-14902270ב' רע"רמות פרעה מלך מצרים
-14722288ב' רפ"חמלחמת בני עשו במצרים
-14622298ב' רח"צהמלכת חושם מארץ תימן
-14512309ב' ש"טמות יוסף
-14502310ב' ש"יבריחת צפו ממצרים
-14472313ב' שי"גמות שמעון בן יעקב
-14432317ב' שי"זמות ראובן בן יעקב
-14422318ב' שי"חמות דן בן יעקב
-14412319ב' שי"טמות יששכר בן יעקב
-14402320ב' ש"כמות אשר בן יעקב
-14392321ב' שכ"אמות גד בן יעקב
-14382322ב' שכ"במלחמת בני עשו במואב
-14362324ב' שכ"דמות יהודה בן יעקב
-14332327ב' שכ"זמות נפתלי בן יעקב
-14312329ב' שכ"טמלחמת בני אפריקה ובני כתים
-14292331ב' של"אמות לוי בן יעקב
-14202340ב' ש"ממות פרעה מלך מצרים
-14072353ב' שנ"גהמלכת שמלה על אדום
-13992361ב' שס"אהולדת מרים
-13972363ב' שס"גגזירת הריגת הבנים במצרים
-13962364ב' שס"דעמרם נושא את יוכבד
-13922368ב' שס"חהולדת משה
-13892371ב' שע"אהמלכת שאול על אדום
-13742386ב' שפ"ומשה בורח ממצרים
-13732387ב' שפ"זמשה במחנה כוש
-13652395ב' שצ"ומשה מולך על כוש
-13542406ב' ת"ולידת יהושע בן נון
-13492411ב' תי"אבעל חנן בן עכבור מולך באדום
-13422418ב' תי"חבני שבט אפרים יוצאים ממצרים
-13252435ב' תל"המשה מגורש ממלכת כוש
-13162444ב' תמ"דאדיקם פרעה מולך על מצרים
-13132447ב' תמ"זמשה חוזר למצרים
-13122448ב' תמ"חיציאת מצרים ומתן תורה
-13112449ב' תמ"טהקרבת קרבן פסח בשנה השניה
-13072453ב' תנ"גמלכות צפו
-12982462ב' תס"בהמלכת אבימנוס מלך כתים
-12932467ב' תס"זבני ישראל יושבים בקדש ברנע
-12872473ב' תע"גבניית חומות ירושלים
-12762484ב' תפ"דמלחמת סיחון במואב
-12722488ב' תפ"חסוף תקופת המדבר
-12722488ב' תפ"חהכניסה לארץ
-12672493ב' תצ"גמלחמת אדום והכתים
-12642496ב' תצ"וחלוקת ארץ כנען לשבטים
-12602500ב' ת"קהמלכת לטינוס על כתים
-12572503ב' ת"גסיום חלוקת הארץ
-12462514ב' תקי"דיהושע מכנס את כל בני ישראל
-12442516ב' תקט"זמות יהושע בן נון
-12042556ב' תקנ"ואהוד מתמנה לשופט
-11242636ב' תרל"ודבורה וברק בן אבינועם שופטים את ישראל
-10842676ב' תרע"וגדעון מתמנה לשופט
-10442716ב' תשט"זאבימלך מתמנה לשופט
-10412719ב' תשי"טתולע בן פואה מתמנה לשופט
-10182742ב' תשמ"ביאיר הגלעדי מתמנה לשופט
-9882772ב' תשע"בהולדת עלי הכהן
-9792781ב' תשפ"איפתח הגלעדי מתמנה לשופט
-9732787ב' תשפ"זאבצן מתמנה לשופט
-9672793ב' תשצ"גאילון הזבולוני מתמנה לשופט
-9572803ב' תת"געבדון בן הלל מתמנה לשופט
-9492811ב' תתי"אשמשון מתמנה לשופט
-9302830ב' תת"לעלי הכהן מתמנה לשופט
-9292831ב' תתל"אמות שמשון
-8792832ב' תתל"גלידת שמואל
-9062854ב' תתנ"דהולדת דוד
-8902870ב' תת"עמות עלי
-8892871ב' תתע"אהקמת המשכן בנוב
-8792881ב' תתפ"אהמלכת שאול
-8782882ב' תתפ"באחיה השילוני לומד תורה משמואל
-8782882ב' תתפ"בהקמת בית דינו של אחיה השילוני
-8772883ב' תתפ"גדוד נמשח למלך
-8762884ב' תתפ"דמות שמואל
-8752885ב' תתפ"הרעב בימי דוד
-8712889ב' תתפ"טהמלכת איש בושת על ישראל
-8682892ב' תתצ"בדוד הומלך על כל ישראל
-8482912ב' תתקי"בהולדת שלמה
-8472913ב' תתקי"גמעשה אמנון ותמר
-8452915ב' תתקט"ואמנון נהרג
-8392921ב' תתקכ"אהמלכת אבשלום
-8372923ב' תתקכ"גהולדת רחבעם
-8362924ב' תתקכ"דמות דוד
-8362924ב' תתקכ"דהמלכת שלמה
-8322928ב' תתקכ"חבנין בית המקדש
-8252935ב' תתקל"ההשלמת בנין בית המקדש
-8122948ב' תתקמ"חחירם מלך צור כורת ברית עם שלמה
-7962964ב' תתקס"דמות שלמה
-7962964ב' תתקס"דרחבעם הומלך על שבט יהודה
-7922968תתקס"חהולדת יהוידע
-7912969ב' תתקס"טשישק מלך מצרים עלה על ירושלים
-7792981ב' תתקפ"אמות רחבעם והמלכת אביה בנו
-7772983ב' תתקפ"גמות אביה ממלכת אסא בנו
-7752985ב' תתקפ"המלכות נדב בן ירבעם
-7742986ב' תתקפ"ומלכות בעשא
-7622998ב' תתקצ"חאסא נלחם בזרח הכושי
-7513009ג' ט'מלכות אלה בן בעשא
-7503010ג' י' מרד זמרי
-7463014ג' י"דמלכות עמרי
-7403020ג' כ'בניית העיר שומרון
-7393021ג' כ"אמלכות אחאב
-7383022ג' כ"בהמלך אסא חלה ברגליו
-7363024ג' כ"דמות אסא
-7263034ג' ל"דרעב בשומרון
-7193041ג' מ"אמלכות אחזיה בן אחאב
-7173043ג' מ"גנבואת אלישע
-7133047ג' מ"זמות יהושפט
-7103050ג' ג' מות המלך יהורם
-7053055ג' נ"המלכות אחזיה
-7043056ג' נ"ומלכות עתליה
-6993061ג' ס"אמלכות יהואש בן אחזיה
-6773083ג' פ"גמלכות יהואחז בן יהוא
-6703090ג' צ'נבואת הושע בן בארי
-6623098ג' צ'מלכות יואש בן יהואחז
-6603100ג' ק'מות זכריה הנביא
-6603100ג' ק' אמציה בן יהואש מלך על יהודה
-6513109ג' ק"טאלישע מת
-6503110ג' ק"ינבואת עמוס
-6483112ג' קי"באמציה גובר על האדומים
-6453115ג' קט"ומלכות ירבעם בן יואש
-6313129ג' קכ"טמות אמציה מלך יהודה
-6203140ג' קמ' נבואת ישעיהו
-6183142ג' קמ"במלכות עוזיה מלך יהודה
-6073153ג' קנ"גמלכות זכריה מלך ישראל
-6063154ג' קנ"דמרד שלום בן יבש
-6003160ג' קס'נבואת הנביא מיכה
-5963164ג' קס"דמות זכריה המלך
-5943166ג' קס"ומלכות פקח בן רמליהו
-5933167ג' קס"זמלכות יותם בן עוזיהו
-5733187ג' קפ"זגלות שנים וחצי השבטים
-5773188ג' קפ"חמלכות אחז
-5703190ג' קצ'הושע בן אלה מורד במלך אשור
-5613199ג' קצ"טמלכות חזקיהו
-5583202ג' רב'מלחמת אשור בישראל
-5553205ג' ר"הגלות עשרת השבטים
-5513209ג' ר"טסנחריב מולך על בבל
-5493211ג' רי"אסנחריב מגלה את רוב העמים
-5473213ג' רי"גסנחריב מנוצח בשערי ירושלים
-5453215ג' רט"ואסר חדון מולך על בבל
-5443216ג' רט"זנולד מנשה מלך יהודה
-5343226ג' רכ"ומלכות מרודך בן בלאדן השני
-5323228ג' רכ"חמות חזקיהו
-5203240ג' ר"מנבואת נחום הנביא
-5103250ג' ר"נחזרתו בתשובה של מנשה המלך
-5063254ג' רנ"דנבואת חבקוק הנביא
-4803280ג' ר"פנבואת צפניה הנביא
-4773283ג' רפ"גמות מנשה
-4773283ג' רפ"גאמון בן מנשה מלך יהודה
-4753285ג' רפ"התחילת מלכות נבוכדנצר
-4623298ג' רצ"חתחילת נבואת ירמיה
-4603300ג' ש'אפלטון היווני
-4583302ג' ש"בירמיהו מחזיר חלק מעשרת השבטים
-4573303ג' ש"ג457- 3303 יאשיהו מחזק את בית המקדש
-4443316ג' שט"זמלכות יהואחז
-4413319ג' שי"טמלכות נבוכדנצר הגדול
-4453323ג' שכ"גמרד יהויקים בנבוכדנצר
-4333327ג' שכ"זמות יהויקים
-4293331ג' של"אנבואת ירמיהו
-4243336ג' של"ונבואת יחזקאל על חורבן ירושלים
-4223338ג' של"חחורבן בית ראשון
-4213339ג' של"טהריגת גדליה בן אחיקם
-4203340ג' ש"מדניאל נכנס לארמון נבוכדנצר
-4103350ג' ש"נברוך בן נריה
-4083352ג' שנ"בנבואת יחזקאל
-4043356ג' שנ"ונבוכדנצר כובש את מצרים
-3963364ג' שס"דאוויל מרודך מולך בבבל
-3903370ג' ש"עעזרא מתמנה לראש אנשי הכנסת הגדולה
-3753385ג' שפ"האפלטון למד מפי הנביאים
-3743386ג' שפ"ובלשצר מתמנה למלך בבבל
-3713389ג' שפ"טמלכות דויווש
-3703390ג' ש"צכורש מולך על בבל
-3683392ג' שצ"במות כורש
-3683392ג' שצ"במלכות אחשוורוש
-3653395ג' שצ"המשתה אחשוורוש
-3613399ג' שצ"טאסתר נלקחת לבית אחשוורוש
-3603400ג' ת'התמנות שמעון הצדיק
-3563404ג' ת"דגזירות המן הרשע
-3543406ת' ת"ומלכות דריוש בן אחשורוש
-3523408ג' ת"חתחילת בנין בית המקדש השני
-3483412ג' תי"בהשלמת בנין בית המקדש
-3473413ג' תי"גמות ברוך בן נריה
-3373423ג' תכ"גהולדת אלכסנדר מוקדון
-3343426ג' תכ"ובניית חומות ירושלים
-3183442ג' תמ"בסיום תקופת הנבואה
-3123448ג' תמ"חמלחמת אלכסנדר בפרס
-3063454ג' תנ"דמות אלכסנדר מוקדון
-3003460ג' ת"סאנטיגנוס עומד בראש הסנהדרין
-2843476ג' תע"ויוסף בן טוביה מתמנה לגובה מיסים
-2763484ג' תפ"דבטלמיאוס השני מולך על מצרים
-2603500ג' ת"קהזוג הראשון בראשות העם
-2453515ג' תקט"ותרגום התורה ליוונית
-2403520ג' תק"כבטולמיאוס השלישי מולך
-2213539ג' תקל"טחוניו בונה בית לה' במצרים
-2143546ג' תקמ"ובטלמיאוס הרביעי מולך
-2013559ג' תקנ"טמלכות אנטיוכוס הגדול
-2003560ג' תק"סהזוג השני בראשות העם
-1753585ג' תקפ"המלכות פלומיטורה על מצרים
-1663594ג' תקצ"דליקוי מאורות
-1503610ג' תר"ימלכות אנטיוכוס הרשע
-1443616ג' תרט"זליקוי מאורות
-1393621ג' תרכ"אהזוג השלישי בראשות העם
-1383622ג' תרכ"ביהודה המכבי מולך
-1373623ג' תרכ"גהמשך מלחמות יהודה המכבי
-1323628ג' תרכ"חנקנור יוצא למלחמה על ירושלים
-1263634ג' תרל"דמלכות שמעון החשמונאי
-1183642ג' תרמ"במלכות יוחנן בן שמעון
-1133647ג' תרמ"זאנטיוכוס פיאוס עולה על ירושלים למלחמה
-1113649ג' תרמ"טמלכות בטלמיאוס השמיני
-983662ג' תרס"בהולדת יוליוס קיסר
-923668ג' תרס"חאריסטובלוס מולך בירושלים
-903670ג' תר"עמלכות אלכסנדר בן יוחנן בירושלים
-723688ג' תרפ"חמלכות אלכסנדריאה אשת ינאי
-633697ג' תרצ"זכריתת ברית עם הרומאים
-603700ג' ת"שאריסטובלוס מורד ברומאים
-483712ג' תשי"ביוליוס מתמנה לקיסר
-473713ג' תשי"גהולדת רבי יוחנן בן זכאי
-423718ג' תשי"חאוקטאבינוס מתמנה לקיסר
-393721ג' תשכ"אאנטיגנוס נלחם בירושלים
-383722ג' תשכ"בשמעיה ואבטליון בראשות העם
-363724ג' תשכ"דמלכות הורדוס
-323728ג' תשכ"ההלל ושמאי בראשות העם
-293731ג' תשל"ארעש בארץ
-233737ג' תשל"זרעב בארץ יהודה
-183742ג' תשמ"בחיזוק בית המקדש
-103750ג' תש"ןהשלמת בנין בית המקדש
-33757ג' תשנ"זהולדת יוסיפון בן גוריון
03760ג' תש"סהולדת רבי עקיבא
13761ג' תשס"אמיתת הורדוס
83768ג' תשס"חרבן שמעון מתמנה לנשיא ישראל
213781ג' תשפ"אאגריפס מתמנה למלך
283788ג' תשפ"חהסנהדרין גלתה מירושלים ליבנה
393799ג' תשד"טגזירות קאיו קיסר רומי
443804ג' תת"דהורדוס אחי אגריפס שולט
503810ג' תת"ירבן שמעון בן גמליאל מתמנה לנשיא
563816ג' תתט"זמות הקיסר קלוידיאה
643824ג' תתכ"דהמרד ברומאים
653825ג' תתכ"ההמלחמה ברומאים
683828ג' תתכ"חחורבן ירושלים ובית המקדש
693829ג' תתכ"טחיבוריו של יוסף בן גוריון
733833ג' תתל"גרבי יוחנן בן זכאי מתמנה לנשיא
803840ג' תת"מרבי עקיבא בראשות הדור
1143874 ג' תתע"דרעש אדמה ביוון
1203880 ג' תת"פמרד בר כוכבא
120 3880 ג' תת"פמות רבי עקיבא
1243884ג' תתפ"דעקילס הגר
1403900ג' תת"קאנטונינוס קיסר רומי
1453905 ג' תתק"הרעב בימי אנטונינוס
1503910 ג' תתק"ינשיאות רבינו הקדוש
1633923 ג' תתקכ"גמות אנטונינוס
168 3928ג' תתכ"חרעשי אדמה ברומי
1883948ג' תתקמ"ח שריפות ברומי
2193979 ג' תתקע"טהושלם חיבור המשנה
2193979ג' תתקע"ט סדר האמוראים
2203980 ג' תתק"פמנהיגותו של רב אפס
2253985ג' תתקפ"האלכנסדר קיסר רומי
2303990 ג' תתק"צרבי יוחנן מתמנה לראש ישיבה
234 3994 ג' תתקצ"דמלחמות פרס ורומי
2414001 ד' א'אסונות טבע קשים
243 4003ד' ג' מות רב
2484008 ד' ח'ליקוי מאורות
250 4010ד' י'התמנות רב יהודה
2684028ד' כ"חחיבור התלמוד הירושלמי
2774037 ד' ל"זבית מדרשו של שמואל נחרב
2794039 ד' ל"טמות ר' יוחנן ור' אלעזר
289 4049ד' מ"טמות הקיסר קארוס
2904050ד' נ'מות רב הונא
298 4058ד' נ"חמות רב יהודה
300 4060 ד' ס' רבה מתמנה לראש
319 4079 ד' ס"טמות רב נחמן ורבה
3214081 ד' פ"אמות רבה בר רב הונא
3224082 ד' פ"במות רבה בר נחמני
3394099 ד' צ"טאביי מתמנה לראש ישיבה
353 4113 ד' קי"גרב נחמן בר יצחק מתמנה לראש
3544114 ד' קי"דרב פפא מתמנה לראש ישיבה
357 4117 ד' קי"זמות רב נחמן בר יצחק
3584118ד' קי"חפרסום לוח השנה העברי
3674127 ד' קכ"זרב אשי מתמנה לראש ישיבה
370 4130 ד' ק"לרעשי אדמה כבדים
372 4132 ד' קל"ברב זביד מתמנה לראש ישיבה
375 4135 ד' קל"המות רב פפא
380 4140 ד' ק"מרב דימי מתמנה לראש ישיבה
3834143 ד' קמ"ברפרם בר פפא מתמנה לראש ישיבה
3844144ד' קמ"דמות רב זביד
9884148ד' תשמ"חכיבוש ירושלים
4024162ד' קס"בהתמנות מר זוטרא
4104170ד' ק"עמות רב הונא בן ר' יהושע
4134173 קע"גרב יימר מתמנה לראש ישיבה
416 4176 ד' קע"ומות מר זוטרא
4184178 ד' קע"חמות רב אחא
4204180 ד' ק"פמות רב אשי ורב יימר
4214181ד' קפ"אמות רבינא
427 4187ד' קפ"זמרימר מתמנה לראש ישיבה
4324192ד' קצ"ברב אידי בר אבין מתמנה לראש ישיבה
433 4193 ד' קצ"גרפרם מתמנה לראש ישיבה
4394201 ד' ר"ארב הונא מתמנה לראש הגולה
4414203 צ' ר"ארב רחוני מתמנה לראש ישיבה
4524212 ד' רי"במות רב אידי בר אבין
455 4215 ד' רט"ורב טביומי מתמנה לראש
456 4216 ד' רט"זבנו של רבא מתמנה לראש
4624222ד' רכ"ברעש באנטיוכיה
468 4228ד' רכ"חרבה תוספאה מתמנה לראש הגולה
4744234ד' רל"דמלך פרס הורג את ראשי היהודים
4744234ד' רל"דמות רבה תוספאה
5004260ד' ר"סרב סמא מתמנה לראש ישיבה
5034263ד' רס"גרב אחאי מתמנה לראש ישיבה
505 4265ד' רס"הרב הונא מתמנה לראש הגולה
5074267ד' רס"זרב אחאי מתמנה לראש
5104270ד' רע"רבני חיננא מתמנים לראש
5144274ד' רד"ערב יוסף מתמנה לראש ישיבה
5194279ד' רע"טרב סימונא ורב עינא מתמנים לראש
5244284ד' רפ"דמר זוטרא מתמנה לראש
5274287ד' רפ"זרעש אדמה באנטיוכיה
5304290ד' ר"צרעש אדמה נוסף
540 4300 ד' ש' התמעטות הישיבות בגלל הגזירות
560 4320 ד' ש"כ רעש אדמה בקוסטנטינה
564 4324 ד' שכ"ה פגעי טבע בימי יוסטינוס
577 4337 ד' של"זרעשי אדמה באנטיוכיה
584 4344 ד' שד"מ רעשי אדמה נוספים
589 4349 ד' שמ"טרב חנן מתמנה לראש
593 4353ד' שנ"ה תחילת מנין המוסלמים
6004360ד' ש"סהתמנות רב יצחק גאון
6134373ד' שע"גרב מרי מתמנה לראש
6144374ד' שע"דמר רב חיננאי מתמנה לראש
630 4390ד' ש"צרב חנא מתמנה לראש
637 4397ד' שצ"ז עמר לוכד את ירושלים
6384398ד' שצ"חגזירות בספרד
6604420 ד' ת"כ רב יצחק מתמנה לראש
6704430ד' ת"ל מר רבא מתמנה לראש
680 4440 ד' ת"מ רב בוסתנאי מתמנה לראש
6884448ד' תמ"ח מר רב הונא מתמנה לראש
6934453ד' תנ"גרב נהילאי מתמנה לראש
700 4460 ד' ת"סרב חייא ממישן מתמנה לראש
707 4467 ד' תס"ז ביטול גזירה קשה בצרפת
710 4470ד' ת"ע רב נטוראי מתמנה לראש
7114471ד' תע"אמר רב יעקב הכהן מתמנה לראש
720 4480ד' ת"פרב יהודה גאון מתמנה לראש ישיבה
730 4490 ד' תצ"צרב שמואל גאון מתמנה לראש ישיבה
7384498 ד' תד"ח רב יוסף מתמנה לראש ישיבה
740 4500 ד' ת"קחיבור ספר הלכות גדולות
7474507ד' תק"זרב שמואל בר מרי מתמנה לראש ישיבה
748 4508ד' תק"חרב מרי מתמנה לראש
755 4515ד' תקט"ומר יהודה מתמנה לראש ישיבה
759 4519 ד' תקי"טמר רב יהודאי גאון מתמנה לראש ישיבה
760 4520 ד' תק"נ רב דוראי גאון מתמנה לראש ישיבה
763 4523 ד' תקכ"גרב חנניה מתמנה לראש ישיבה
767 4527ד' תקכ"זרבי ביבי הלוי מתמנה לראש ישיבה
770 4530 ד' תק"לרב מלכא מתמנה לראש ישיבה
772 4532 ד' תקל"במר רב רבא מתמנה לראש ישיבה
7774537 ד' תקל"ז רב הילאי מתמנה לראש ישיבה
781 4541ד' תקמ"ארב חנינא גאון מתמנה לראש ישיבה
7844544ד' תקמ"דמר רב הונא מתמנה לראש
786 4546 ד' תקמ"ו רבי איבומאי מתמנה לראש
788 4548 ד' תקמ"ח מר רב מנשה מתמנה לראש ישיבה
794 4554ד' תקנ"דרב צדק מתמנה לראש
795 4555ד' תקנ"ה רב ישעיה הלוי מתמנה לראש ישיבה
7964556 ד' תקנ"ו רב הילאי בן מר רב מתמנה לראש
797 4557 ד' תקנ"ז מר יוסף מתמנה לראש ישיבה
800 4560 ד' תק"ס רב קמוי מתמנה לראש
8034563ד' תקס"ג מר רב כהנא מתמנה לראש ישיבה
8094569 ד' תקס"טרב איבומאי גאון מתמנה לראש
8104570ד' תק"עבריחת היהודים מאשכנז (גרמניה)
814 4574 ד' תקע"ד רב כהן צדק מתמנה לראש
815 4575 ד' תקע"ה רב אברהם בר שרירא מתמנה לראש ישיבה
8174577 ד' תקע"ז רב יוסף בר חייא מתמנה לראש ישיבה
825 4585 ד' תקפ"המר רב שלום בר מרדכי מתמנה לראש
8274587 ד' תקפ"זרב יצחק בן חנינא מתמנה לראש ישיבה
836 4596ד' תקצ"ו מר רב נטרונאי מתמנה לראש ישיבה
837 4597ד' תקצ"ז מר רב יוסף מתמנה לראש ישיבה
840 4600ד' ת"ר אותות נדירים בשמים
846 4606 ד' תר"ו מר רב עמרם מתמנה לראש ישיבה
8534613 ד' תרי"ג גזירות קשות על היהודים
856 4616 ד' תרט"זרב אחאי מתמנה לראש
857 4617 ד' תרי"ז רב מנחם מתמנה לראש
864 4624ד' תרכ"דרב מר נחשון מתמנה לראש
869 4629 ד' תרכ"טרב מר אבא מתמנה לראש
8714631ד' תרל"אמר רב צמח מתמנה לראש ישיבה
872 4632ד' תרל"ברב צמח גאון מתמנה לראש
876 4636ד' תרל"ומכת ארבה ומגיפות באירופה
8794639ד' תרל"טרב האי גאון מתמנה לראש
880 4640 ד' תר"מ רב יצחק בר אשי מתמנה לראש ישיבה
8884648ד' תרמ"ח מר רב האי מתמנה לראש ישיבה
889 4649 ד' תרמ"ט מר רב הילאי מתמנה לראש
895 4655ד' תרנ"ה רב מר קימוי מתמנה לראש
897 4657 ד' תרנ"ז מר רב מישאל מתמנה לראש ישיבה
904 4664 ד' תרס"ד מר רב יעקב מתמנה לראש
905 4665 ד' תרס"המר רב שמואל מתמנה לראש כלה
9174677ד' תרע"ז רב יעקב בר רב נטרונאי מתמנה לראש
927 4687 ד' תרפ"ז בבל נחלקת
9354695 ד' תרצ"ה מר צמח גאון נתמנה לראש ישיבה
9384698ד' תרח"צ רב חנינא מתמנה לראש
942 4702ד' תש"במר רב אהרן מתמנה לראש
9674727ד' תשכ"זרב שרירא נסמך לגאון
9904750 ד' תש"נארבעת השבויים מסייעים להפצת התורה
9964756 ד' תשנ"והתמנות הרב דון יחיה
9974757ד' תשנ"ז רב האי גאון גדול הגאונים
1027 4787ד' תשפ"זרבי שמואל נסמך לנגיד
1034 4794 ד' תשצ"דרב שמואל בר חופני מתמנה לראש ישיבה
10374797ד' תשצ"זפטירת רב האי גאון
1040 4800 ד' ת"תלידת רש"י
10554815 ד' תתט"ופטירת רבי שמואל הנגיד
10644824ד' תתכ"דהריגת בן רבי שמואל הנגיד
10704830 ד' תת"ל פטירת רבנו גרשום מאור הגולה
10704830ד' תת"ל מות רבנו שלמה אבן גבירול
10774837 ד' תתל"זהולדת הר"י מיגאש
1080 4840 ד' תת"ממות רבי משה אבן עזרא
1089 4849 ד' תתמ"טמות ר' יצחק בן גיאות
1090 4850ד' תת"נגזירות על היהודים
1096 4856 ד' תתנ"ו גזירות מסעי הצלב
1103 4863 ד' תתס"גמות רבי יצחק אלפסי
11034863ד' תתס"ג הר"י מיגאש מתמנה לראש
11054865ד' תתס"ה פטירת רש"י
1106 4866ד' תתס"ו מות רבי נתן בעל הערוך
1113 4873ד' תתע"גהתמנות ר' יוסף הדיין
11174877 ד' תתע"זרעש אדמה באיטליה
11204880ד' תת"פמשפחת המתורגמנים אבן תיבון
11254885ד' תתפ"הרעב במדינות אשכנז
11314891 ד' תתצ"אהולדת הרמב"ם
11354895 ד' תתצ"הדוד אל דוד משיח השקר
11354895ד' תתצ"ה שריפות גדולות באירופה
1140 4900ד' תת"ק חיבור ספר הכוזרי
1141 4901ד' תתק"א פטירת הר"י מיגאש
11424902 ד' תתק"ב גזירות בן תמורת
11474907ד' תתק"זהצלת רבינו תם
1150 4910 ד' תתק"י חיבור ספר המאור
1161 4921 ד' תתקכ"א הראב"ד הראשון חיבר את ספרו
1163 4923 ד' תתקכ"גהרמב"ם בורח מספרד
1164 4924 ד' תתקכ"דדוד אלמוסר משיח שקר
11674927 ד' תתקכ"ז הרמב"ם מחבר את חיבוריו
1170 4930ד' תתק"ל חיבוריו של רבנו תם
11714931ד' תתקל"אעליה על המוקד
1173 4933 ד' תתקל"ג מסעות רבי בנימין מטקלידא
1174 4934ד' תתקל"דחיבורי האבן עזרא
1175 4935 ד' תתקל"הפטירת ר"י בעל התוספות
1176 4936 ד' תתקל"וגזירות בצרפת
1180 4940 ד' תתק"מ הראב"ד נהרג
11844944ד' תתקמ"דהריגת רבי אלחנן בן ר"י
1186 4946 ד' תתקמ"ו גירוש צרפת
1190 4950 ד' תתק"נ כהונת השר דון שלמה
1194 4954 ד' תתקנ"ד חיבורי הרמב"ן
1197 4957 ד' תתקנ"ז הריגות על קידוש ה'
1198 4958ד' תתקנ"ח גירוש נוסף של יהודי צרפת
1202 4962 ד' תתקס"ב פוגרומים ביהודי צרפת וגרמניה
12054965ד' תתקס"המות הרמב"ם
12164976ד' תתקע"וגזירת סימן הבגדים
1225 4985 ד' תתקפ"ה חיבור ספר התרומות
12284988ד' תתקפ"חגזירת שמד
12304990ד' תתק"ץהאפיפיור צורר היהודים
1231 4991 ד' תתקצ"א גזירות שמד בליאון
12334993 ד' תתקצ"גפטירת רבי יעקב מקורביל
12354995ד' תתקצ"הגזירות באנגליה
12384998 ד' תתקצ"חפטירת רבו של הרמב"ן
1241 5001 ה' א' חיבור ספר אור זרוע
12415001ה' א'רבי אמנון ממגנצא
12575017ה' ט"זעלילת דם בעיר איסיגה
1260 5020ה' כ' גלות אנגליה
1262 5022 ה' כ"ב עלילת דם בגרמניה
1264 5024 ה' כ"ד מות רבנו יונה
12685028 ה' כ"ח מות רבנו יחיאל אבי הרא"ש
1270 5030 ה' ל' מות רבי יצחק מקורביל
1271 5031 ה' ל"א פטירת רבי ישעיה הראשון
1272 5032ה' ל"ברעב בגרמניה
1278 5038 ה' ל"חרעב במדינת ביהם
1280 5040 ה' מ' הרשב"א נוהג את נשיאותו
1283 5043ה' מ"ג פטירת ר' טורדוס
1286 5046 ה' מ"ו גירוש צרפת
1290 5050 ה' נ' פטירת ר' מנחום רקנטי
1291 5051 ה' נ"א חיבורי רבנו בחיי
1293 5053 ה' נ"גפטירת ר' אהרון הלוי
1298 5058 ה' נ"ח חיבורי ר' יעקב בדרשי
12985058ה' נ"חהתפשטות רדיפות היהודים
1300 5060 ה' ס' פטירת בנו של ר' יחיאל מפריז
1306 5066 ה' ס"ו גירוש נוסף בצרפת
1310 5070 ה' ע'רבי מרדכי נהרג על קידוש ה'
1312 5072 ה' ע"ב פטירת ר' יצחק בעל יסוד עולם
1314 5074ה' ע"ד פטירת ר' חיים רבו של הרא"ש
1315 5075 ה' ע"ה פרוץ מלחמות ורעב
13205080ה' פ'גזירת הרועים
1321 5081 ה' פ"א גזירת המצורעים ועלילות דם
1328 5088 ה' פ"ח פטירת הרא"ש
13285088ה' פ"חפורענות בנבארה
1332 5092 ה' צ"ב ר' יששכר הלוי
1334 5094 ה' צ"ד חיבורי ר' ירוחם
13365096ה' צ"ושמד באשכנז
1338 5098 ה' צ"ח הרלב"ג מחבר את חיבוריו
1340 5100ה' ק' חיבורי ר' יעקב בעל הטורים
13435103ה' ק"גשטפונות בגרמניה
13465106 ה' ק"וגזירות שמד בצרפת
13485108 ה' ק"חדבר בארצות רבות וגזירות על היהודים
1350 5110 ה' ק"ו מות ר' יוסף גיקטיליא
1396 5129ה' קכ"טגזירות קשות על היהודים
13705130ה' ק"להרג בקהילות קסטיליה וטוליטולה
1374 5134 ה' קל"דחיבור ספר צידה לדרך
1380 5140 ה' ק"מ פטירת ר' חסדאי בן קרשקש
13865146ה' קמ"ו גלות צרפת האחרונה
1389 5149ה' קמ"ט פרעות בעיר פראג
13905150 ה' ק"נ עלילות על היהודים בקהילות רבות
13925152ה' קנ"בגזירות בקהילת סביליאה
1400 5160 ה' ק"ס מגיפות בארצות אירופה
1405 5165 ה' קס"ה תרגום ספר המידות
1412 5172ה' קע"בשעת שמד ברומא
14125172ה' קע"בהמרת דת וגירוש בספרד
14155175 ה' קע"ה מלך פורטוגל לוכד את סיבטא
14165176ה' קע"והמרת דת
14175177ה' קע"זהמרת דת של הילדים בטולושה
14185178ה' קע"חהקמת ועד יהודים באיטליה
14195179ה' קע"טגזירות בבריטניה
14215181ה' קפ"אקידוש שם שמים באוסטריה
1425 5185ה' קפ"החיבור ספר העיקרים
1427 5187ה' קפ"ז מות המהרי"ל
14305190ה' ק"צגזירות בערי אשכנז
1432 5192 ה' קצ"ב דון אברהם בן בנבנשת מחזק את עם ישראל
1440 5200 ה' ר' המצאת הדפוס
1451 5211 ה' רי"אעלילות על היהודים בשלזיה
14535213ה' רי"גהמוסלמים משתלטים על קוסטנטינה
14545214ה' רי"דגירוש מבווריה
1455 5215ה' רט"ועלילת דם בסלמנקה
1463 5223 ה' רכ"ג פטירת ר' יצחק קנפטון
14645224 ה' רכ"דגזירות רעות על עם ישראל
14675227 ה' רכ"זחיבור ספר הליכות עולם
1470 5230 ה' ר"ל רבי עובדיה ספורנו
1474 5234ה' רל"ד מכת ארבה בפולין
1480 5240ה' ר"מחיבור ספר שו"ת המהרי"ק
14895249ה' רמ"טחיבור ספר הדרשות
14905250ה' ר"נהיהודים נוהגים את היהדות בצנעה
1492 5252ה' רנ"בגירוש ספרד
1496 5256 ה' רנ"ו גזירת הביגוד על היהודים
1498 5258ה' רנ"ח גירוש פורטוגל
1502 5262 ה' רס"בחיבורי רבי אברהם זכות
1506 5266 ה' רס"ו הריגת האנוסים בליסבון
1509 5269 ה' רס"ט מות דון יצחק אברבנאל
1510 5270 ה' ע"ר גלות יהודי טריפולי
1511 5271 ה' רע"א נוסד הדפוס היהודי הראשון
15165276ה' רע"זהתורכים העותומנים כובשים את ארץ ישראל מידי הממלוכים שהיו מוסלמים שבאו ממצרים
1520 5280 ה' ר"פ לידת המהר"ל מפראג
1524 5284 ה' רפ"דהצלה ליהודי מצרים
15305290 ה' ר"צ חיבור פירושי רבי עובדיה מברטנורא
15315291ה' רצ"ארדיפת האנוסים בפורטוגל
1534 5294 ה' רצ"דרבי יצחק לוריא, האר"י
1534 5294ה' רצ"דדוד הראובני מופיע בגלויות ישראל
1535 5295 ה' רצ"ה נפילת מלכות תוניס
15385298ה' רח"צחידוש הסמיכה
15415301 ה' ש"אשריפות באירופה
1542 5302ה' ש"ב רעשי אדמה קשים
1543 5303ה' ש"ג פטירת ר' אברהם בן ר' אביגדור
15455305ה' ש"הרבי שלמה אפרים לונטשיץ
1545 5305ה' ש"המגיפה בסלוניקי
15455305 ה' ש"הלידת רבי אברהם די בוטון
1546 5306ה' ש"ופטירת ר' יעקב בי רב
1550 5310ה' ש"יפטירת ר' אברהם כהן
15535313ה' שי"גשריפת התלמוד
1554 5314 ה' שי"דשריפת התלמוד
15555315ה' שט"וגזירת הגטו היהודי
15565316ה' שט"זחיבורו של רבי משה איסרל
1557 5317ה' שי"ז פטירת רבי שכנא גדול הדור
15585318ה' שי"חפטירת רבי מאיר קצנלבוגן
15595319ה' שי"טהחרמת ספרי הקודש
15615321 ה' שכ"אהגליית ר' מרדכי יפה
15635323ה' שכ"גפטירת המקובל רבי אליעזר טריווש
1565 5325 ה' שכ"הגירוש ממלכת האפיפיור
1569 5329ה' שכ"טפטירת ר' עזריאל טרביטו
1570 5330 ה' ש"ל פטירת ר' יוסף איטלינג
15715331ה' של"ארעש בפיררה
1572 5332 ה' של"ב רעש בקוסטנטינה
1573 5333ה' של"גפטירת רבי שלמה לוריא
15745334 ה' של"דעלילות על היהודים
15755335ה' של"הפטירת רבי יוסף קארו
15765336ה' של"ודון יוסף נשיא עולה לגדולה
1577 5337 ה' של"זפטירת ר' נתן מהורדנא
15785338ה' של"חהתפוצצות בעיר אובן
15795339 ה' של"טלידת התוספות יום טוב
1583 5343 ה' שמ"גפטירת ר' יצחק מעלינג
1584 5344ה' שד"מ פטירת ר' יצחק חיות
15865346 ה' שמ"ופטירת ר' שמעון גינצבורג
1586 5346ה' שמ"ולידת הטורי זהב המכונה הט"ז
1590 5350 ה' ש"נרעש במדינת ביהם
1591 5351ה' שנ"אפטירת הרבנים
15925352ה' שנ"בגירוש זקסן
15925352ה' שנ"בגירוש ממדינת זאקסין
15955355ה' שנ"הלידת בעל באר הגולה
16055365ה' שס"ה לידת המהר"ם שיף
16095369ה' שס"טפטירת המהר"ל מפראג
1612 5372ה' שע"בחיבור ספר באר שבע
16145374ה' שע"דצרות וגזירות בפרנקפורט
16155375ה' שע"הגירוש פרנקפורט
1615 5375 ה' שע"ה גירוש פרנקפורט
1619 5379 ה' שע"טפטירת ר' אפרים מחבר ספר אורח לחיים
1620 5380 ה' ש"פהגזירות בוורמיזא
1622 5382 ה' שפ"ברבי שבתי ב"ר מאיר הכהן
16265386ה' שפ"ו תנועת שבתאי צבי
16275387 ה' שפ"ז נשבה ר' גרשון מחבר ספר גלילות ארץ ישראל
1635 5395 ה' שצ"הלידת בעל ה"מגן אברהם"
1638 5398 ה' שצ"חחיבור ספר בית חדש (ב"ח)
1641 5401 ה' ת"אפטירת המהר"ם שיף
16485408ה' ת"חגזירות חמלניצקי
1652 5412 ה' תי"ב לידת ה"חכם צבי"
16565416ה' תט"וטבח במוהליב
16645424ה' תכ"דטבח בלבוב
16695429ה' תכ"טגירוש בווינה
16805440 ה' ת"מלידת ה"פני יהושע"
1689 5449 ה' תמ"טמפלת העיר ווירמזא
16965456ה' תנ"ורבי חיים בן עטר
17075467 ה' תס"ז רבי משה חיים לוצטו הרמח"ל
17135473ה' תע"גהועמד צלם בפראג
17155475ה' תע"הרבי יחיא ב"ר יוסף צאלח, המהרי"ץ
17205480ה' ת"פרבי אליהו מוילנה (הגר"א).
17245484ה' תפ"דרבי חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א)
17285488ה' תפ"חמות האחים הקדושים
17375497ה' תצ"זגזירה בפוזנא
17395499 ה' תצ"טעליית רבי חיים אבולפיה לטבריה, חידוש הישוב היהודי בעיר ופריחתה של העיר כולה.
17415501ה' תק"אגזירות בפראג
1745 5505ה' תק"הרבי שניאור זלמן מלאדי
1745 5505ה' תק"העליית תלמידי הבעש"ט הראשונה
1748 5508 ה' תק"חגר צדק אברהם בן אברהם, נעקד על קידוש ה'
17485508 ה' תק"חרבי אברהם דנציג
17495509 ה' תק"טרבי חיים ב"ר יצחק מוולוז'ין
17625522ה' תקכ"ברבי עקיבא איגר
17645524ה' תקכ"דעליית תלמידי הבעש"ט השניה
1767 5527ה' תקכ"ז פרעות קשות ביהודי אוקראינה.
17685528ה' תקכ"חפורענות באוקריינה
1788 5548ה' תקמ"חהמהפיכה הצרפתית
17885548 ה' תקמ"חרבי חיים ב"ר יעקב פלג'י, החבי"ף
18035563 ה' תקס"גהוקמה ישיבת 'עץ חיים' בוולוז'ין
18035563 ה' תקס"גגזירות הצאר אלכסנדר הראשון
1804 5564 ה' תקס"ד רבי שלמה גנצפריד
18085568 ה' תקס"חרבי שמשון רפאל הירש
18085568 ה' תקס"ח עליית תלמידי הגר"א הראשונה
18095569ה' תקס"ט רבי מאיר ליבוש מלבי"ם
1810 5570 ה' תק"ע רבי ישראל ליפקין מסלנט
1824 5584 ה' תקפ"ד עליית תלמידי הגר"א השניה
1826 5586 ה' תקפ"ו גזירת הקנטוניסטים
1834 5594 ה' תקצ"ד רבי יוסף חיים מבגדד, בן איש חי
1837 5597 ה' תקצ"ז רעידת אדמה חזקה בגליל, בצפת ובטבריה.
1838 5598ה' תקצ"חרבי ישראל מאיר הכהן מראדין, חפץ חיים
18405600ה' ת"ר עלילת דמשק
1860 5620 ה' תר"כ נוסדה שכונת משכנות שאננים
1879 5639ה' תרל"טרבי אברהם ישעיהו קרליץ, חזון איש
1886 5646 ה' תרמ"ו רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי
1886 5646 ה' תרמ"ו רבי שלמה יוסף כהנמן
1887 5647 ה' תרמ"ז רבי מאיר שפירא
1887 5647ה' תרמ"זרבי יואל טיטלבוים
18905650ה' תר"נרבי רפאל ברוך ב"ר יעקב טולידנו
1892 5652ה' תרנ"בסגירת ישיבת וולוז'ין
19035663 ה' תרס"גפוגרום קישינב
19145674 ה' תרס"ד פרצה מלחמת העולם הראשונה
1917 5677 ה' תרע"זהתמוטטות האימפריה התורכית וכיבוש ארץ ישראל ע"י הבריטים.
1933 5693 ה' תרצ"ג עליית הנאצים לשלטון בגרמניה.
1939 5699 ה' תרצ"טליל הבדולח
19395699ה' תרצ"טפרוץ השואה
בניית אתרים